Προϊόντα

Πλεονεκτήματα οργανικής ουσίας

βελτίωση της αποτελεσματικότητας λίπανσης

αύξηση στρεμματικών αποδόσεων και ποιότητας παραγωγής

ελαχιστοποίηση απωλειών

κλιμάκωση διάθεσης ανενεργών στοιχείων καλλιέργειας

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των φυτών

BIOL 555

100% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

FERTILIS 20-10-0

20-10-0 +35% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

FERTIKAL

27-4-4+0,35 Zn +20% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

EXTRA PLUS B

16-5-12+0,5B+25% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

FERTILIA

18-5-0 +35% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

F-ORGANIC

35-0-0 +20% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

S-ORGANIC

30-0-0+13S +20% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

TOTAL PLUS

12-12-12 +25% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

FERTILIS 10-20-0

10-20-0 +40% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

ARBOLA

5-10-20 +3MgO +25% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

SUPER BIOL

15-20-0 +25% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

FERTILIS 20-10-10

20-10-10 +20% οργανική ουσία σε κοκκώδη μορφή

Λίστα Ενημέρωσης