Οργανική Ουσία

Η οργανική ουσία στα λιπάσματά μας έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις καλλιέργειες σας, βελτιώνοντας πολύπλευρα το έδαφος της καλλιέργειας.

Πλεονεκτήματα της οργανικής ουσίας των λιπασμάτων μας:

Η οργανική ουσία αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου γίνονται αποδοτικότερα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Συγκεκριμένα:

  1. Εμπλουτίζει το έδαφος με τα απαραίτητα μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του εδάφους.
  2. Βοηθά στη μείωση των απωλειών των θρεπτικών συστατικών, περιορίζοντας έτσι την εμφάνιση τροφοπενιακών φαινομένων.
  3. Ευνοεί την αύξηση του ριζικού συστήματος.
  4. Βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους (σύσταση, pH, πορώδες, υδατοχωρητικότητα, ρυθμιστική ικανότητα, αερισμός, ροή υδάτων κλπ.). 
  5. Μειώνει τη διάβρωση και τη συμπίεση του εδάφους.
  6. Υποστηρίζει τη μικροβιακή δράση και προστατεύει από ασθένειες του εδάφους.